Songs


Princess Likelike"`Ainahau" 
(click to hear song)

Na ka wa-i lu--ki-ni wai a-nu-he-a o ka ro-se
E ho-o-pe nei i-ka li-ko o-na pu--a
Na ka ma-nu pi--ka-ke ma-nu hu-lu me-le- me-le
Na ka- hi-ko i-a o ku-u ho--me.

Chorus:

Na-ni wa-le ku-u ho-me o Ai-na-hau i-ka i-u
I-ka ho-lu na-pe aka lau o-ka ni--u
I-ka u-lu we--hi--we-hi i-ke a--la o-na pu-a
Ku-u ho-me ku--u ho-me i-ka iu i--u.
"Ku`u Ipo Ika He`e Pue One"

(click to hear song)

Ku-`u i-po i ka he-`e pu-e o---ne
Me ke ka-i ne-he i ka i-li-i--li
Ni-po a-ku i-la-i-la ka ma-na---o
Ua ki-li-o-pu ma-u-a i ka-na he---le

Ei-- a-la e ma-li-u ma-i
E-i-a ko a-lo-ha i-a ne-i
Hi-ki ma-i a-na i ka po ne-i
Ua ki-li-o-pu ma-u-a i ka-na he--le.

 


"Sanoe"
(click to hear song)

Harken to me o Sanoe
That dampens the le-hua buds
Here am I responding to thought,
Waiting to hear your voice.

`Au hea `oe e Sanoe
Ho`opulu liko ka lehua
Eia ho`i ou
Ke kali nei i kou leo
Ke kali nei i kou leo."Maika`i Waipio"
(click to hear song)

Mai-ka-i Wa-i-pi-o
a-lo-lu-a i na pa-li
E po-ai a pu-ni a-na
a ha-pa-nae ma-kai.

Ma-e-ma-e ka pu-a
I ka ho-lo a-e a ka wai
U-a e-na-e-na i ka la
Mo-ha-la-i na pa-li


1618 Palama Street Honolulu, HI 96817 Phone: (808) 832-3370 Fax: (808) 832-3374 Principal: Mr. Kelly Bart
Subpages (1): Our Princess Likelike