Songs

"`Ainahau" (click to hear song) Na ka wa-i lu--ki-ni wai a-nu-he-a o ka ro-se E ho-o-pe nei i-ka li-ko o-na pu--a Na ka ma-nu pi--ka-ke ma-nu hu-lu me-le- me-le Na ka- hi-ko i-a o ku-u ho--me. Chorus: Na-ni wa-le ku-u ho-me o Ai-na-hau i-ka i-u I-ka ho-lu na-pe aka lau o-ka ni--u I-ka u-lu we--hi--we-hi i-ke a--la o-na pu-a Ku-u ho-me ku--u ho-me i-ka iu i--u.Click to view Our Princess Likelike

"Ku`u Ipo Ika He`e Pue One"

(click to hear song)

Ku-`u i-po i ka he-`e pu-e o---ne

Me ke ka-i ne-he i ka i-li-i--li

Ni-po a-ku i-la-i-la ka ma-na---o

Ua ki-li-o-pu ma-u-a i ka-na he---le

Ei-- a-la e ma-li-u ma-i

E-i-a ko a-lo-ha i-a ne-i

Hi-ki ma-i a-na i ka po ne-i

Ua ki-li-o-pu ma-u-a i ka-na he--le.

"Sanoe"

(click to hear song)

Harken to me o Sanoe

That dampens the le-hua buds

Here am I responding to thought,

Waiting to hear your voice.

`Au hea `oe e Sanoe

Ho`opulu liko ka lehua

Eia ho`i ou

Ke kali nei i kou leo

Ke kali nei i kou leo.

"Maika`i Waipio"

(click to hear song)

Mai-ka-i Wa-i-pi-o

a-lo-lu-a i na pa-li

E po-ai a pu-ni a-na

a ha-pa-nae ma-kai.

Ma-e-ma-e ka pu-a

I ka ho-lo a-e a ka wai

U-a e-na-e-na i ka la

Mo-ha-la-i na pa-li

1618 Palama Street Honolulu, HI 96817 Phone: (808) 832-3370 Fax: (808) 832-3374 Principal: Mr. Kelly Bart